《弟子規》

 imcoffeir   2020-11-13 13:09   55 人閱讀  0 條評論

是清代教育家李毓秀所作的三言韻文。 它是依據孔子教導編成的學童日子標準,其內容選用《論語》"學而篇"第六條:"弟子入則孝,出則悌,謹而信,博愛眾而親仁。行有余力,則以學文"的文義,以三字一句、兩句一韻撰寫而成。全文共360句、1080個字。核心思維是儒家的孝悌仁慈。
基本信息


著作稱號


《弟子規》
外文稱號


Disciple gauge
著作別名


訓蒙文
創造年代


清代


文學體裁


三言韻文
作者


李毓秀
用途


蒙學訓化、習氣養成
目錄


1著作原文


2入則孝


3出則弟


4謹


5信


6博愛眾


7親仁


8余力學文


9著作注釋


10創造布景


11后世影響


12作者簡介


13著作鑒賞


著作原文


總敘
zǒng xù
【總 敘】
dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn
弟 子規 , 圣 人 訓, 首 孝 弟, 次 謹 信。
fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
泛 愛 眾, 而 親 仁, 有 余 力, 則 學 文。
入則孝


【入則孝】rù zé xiào
fù mǔ hū, yìng wù huǎn, fù mǔ mìng ,xíng wù lǎn。

父 母 呼 ,應 勿 緩 ,父 母 命 ,行 勿 懶。
fù mǔ jiào, xū jìng tīng ,fù mǔ zé, xū shùnchéng。
父 母 教, 須 敬 聽, 父 母 責 ,須 順 承。
dōng zé wēn ,xià zé qìng,chén zé xǐng, hūn zé dìng。
冬 則 溫, 夏 則 凊, 晨 則 省, 昏 則 定。
chū bì gao ,fǎn bì miàn, jū yǒu cháng ,yè wú biàn。
出 必 告, 反 必 面, 居 有 常, 業 無 變。
shì suī xiǎo, wù shàn wéi, gǒu shàn wéi ,zǐ dào kuī。
事 雖 小, 勿 擅 為 ,茍 擅 為 ,子 道 虧。
wù suī xiǎo, wù sī cáng ,gǒu sī cáng ,qīn xīn shāng。
物 雖 小 ,勿 私 藏 ,茍 私 藏, 親 心 傷。
qīn suǒ hào, lì wèi jù, qīn suǒ wù, jǐn wèi qù。
親 所 好, 力 為 具 ,親 所 惡 ,謹 為 去。
shēn yǒu shāng ,yí qīn yōu ,dé yǒu shāng, yí qīn xiū。
身 有 傷, 貽 親 憂 ,德 有 傷 ,貽 親 羞。
qīn ài wǒ ,xiào hé nán, qīn wù wǒ, xiào fāng xián。
親 愛 我 ,孝 何 難 ,親 惡 我, 孝 方 賢。
qīn yǒu guò, jiàn shǐ gēng, yí wú sè ,róu wú shēng。
親 有 過 ,諫 使 更 ,怡 吾 色,柔 吾 聲。
jiàn bú rù ,yuè fù jiàn ,háo qì suí, tà wú yuàn。
諫 不 入 ,悅 復 諫 ,號 泣 隨, 撻 無 怨。
qīn yǒu jí ,yào xiān cháng ,zhòu yè shì, bù lí chuáng。
親 有 疾, 藥 先 嘗 ,晝 夜 侍 ,不 離 床。
sāng sān nián, cháng bēi yè, jū chù biàn ,jiǔ ròu jué。
喪 三 年 ,常 悲 咽, 居 處 變 ,酒 肉 絕。
sāng jìn lǐ, jì jìn chéng ,shì sǐ zhě, rú shì shēng。
喪 盡 禮, 祭 盡 誠, 事 死 者, 如 事 生。
出則弟


chū zé tì
【出 則 弟】
xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng
兄 道 友,弟 道 恭, 兄 弟 睦 ,孝 在 中
cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn
財 物 輕, 怨 何 生, 言 語 忍,忿 自 泯
huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu
或 飲 食,或 坐 走, 長 者 先 ,幼 者 后
zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào
長 呼 人,即 代 叫, 人 不 在,己 即 到
chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng
稱 尊 長,勿 呼 名, 對 尊 長, 勿 見 能
lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì
路 遇 長,疾 趨 揖 ,長 無 言, 退 恭 立
qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú
騎 下 馬,乘 下 車 ,過 猶 待 ,百 步 余
zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
長 者 立,幼 勿 坐 ,長 者 坐 ,命 乃 坐
zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí
尊 長 前,聲 要 低 ,低 不 聞, 卻 非 宜
jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí
近 必 趨,退 必 遲, 問 起 對, 視 勿 移
shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng
事 諸 父,如 事 父 ,事 諸 兄 ,如 事 兄

jǐn
【謹】
zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí
朝 起 早 ,夜 眠 遲, 老 易 至 ,惜 此 時
chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu
晨 必 盥 ,兼 漱 口, 便 溺 回 ,輒 凈 手
guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè
冠 必 正 ,紐 必 結, 襪 與 履, 俱 緊 切
zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì
置 冠 服 ,有 定 位 ,勿 亂 頓, 致 污 穢
yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā
衣 貴 潔, 不 貴 華 ,上 循 分, 下 稱 家
duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé
對 飲 食 ,勿 揀 擇, 食 適 可, 勿 過 則
nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
年 方 少, 勿 飲 酒 ,飲 酒 醉, 最 為 丑
bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng
步 從 容 ,立 端 正 ,揖 深 圓, 拜 恭 敬
wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì
勿 踐 閾 ,勿 跛 倚 ,勿 箕 踞 ,勿 搖 髀
huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng
緩 揭 簾 ,勿 有 聲, 寬 轉 彎 ,勿 觸 棱
zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
執 虛 器 ,如 執 盈 ,入 虛 室 ,如 有 人
shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
事 勿 忙, 忙 多 錯, 勿 畏 難, 勿 輕 略
dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn
斗 鬧 場, 絕 勿 近,邪 僻 事, 絕 勿 問
jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
將 入 門 ,問 孰 存 ,將 上 堂 ,聲 必 揚
rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng
人 問 誰 ,對 以 名 ,吾 與 我 ,不 分 明
yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu
用 人 物, 須 明 求 ,儻 不 問, 即 為 偷
jiè rén wù jí shí huán rén jiè wù yǒu wù qiān
借 人 物, 及 時 還 ,人借物,有勿慳

xìn
【信】
fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān
凡 出 言 ,信 為 先, 詐 與 妄 ,奚 可 焉
huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo
話 說 多,不 如 少 ,惟 其 是, 勿 佞 巧
kè bó yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī
刻 薄 語, 穢 污 詞 ,市 井 氣 ,切 戒 之
jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán
見 未 真, 勿 輕 言 ,知 未 的 ,勿 輕 傳
shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò
事 非 宜, 勿 輕 諾, 茍 輕 諾 ,進 退 錯
fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū
凡 道 字, 重 且 舒, 勿 急 疾 ,勿 模 糊
bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn
彼 說 長 ,此 說 短 ,不 關 己 ,莫 閑 管
jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī
見 人 善, 即 思 齊 ,縱 去 遠 ,以 漸 躋
jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú zé jǐng
見 人 惡 ,即 內 省, 有 則 改, 無 則警
wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì
唯 德 學 ,唯 才 藝, 不 如 人 ,當 自 礪
ruò yī fú ruò yǐn shí bù rl rén wù shēng qī
若 衣 服, 若 飲 食, 不 如 人 ,勿 生 戚
wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què
聞 過 怒 ,聞 譽 樂 ,損 友 來 ,益 友 卻
wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn
聞 譽 恐 ,聞 過 欣 ,直 諒 士 ,漸 相 親
wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è
無 心 非, 名 為 錯, 有 心 非, 名 為 惡
guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū
過 能 改 ,歸 于 無 ,倘 掩 飾, 增 一 辜
博愛眾


fàn ài zhòng
【泛 愛 眾】
fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài
凡 是 人, 皆 須 愛, 天 同 覆 ,地 同 載
xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo
行 高 者 ,名 自 高, 人 所 重 ,非 貌 高
cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà
才 大 者, 望 自 大, 人 所 服 ,非 言 大
jǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zǐ
己 有 能, 勿 自 私, 人 所 能 ,勿 輕 訾
wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn
勿 諂 富, 勿 驕 貧 ,勿 厭 故, 勿 喜 新
rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo
人 不 閑 ,勿 事 攪 ,人 不 安 ,勿 話 擾
rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō
人 有 短, 切 莫 揭 ,人 有 私, 切 莫 說
dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn
道 人 善 ,即 是 善,人 知 之 ,愈 思 勉
yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò
揚 人 惡 ,即 是 惡 ,疾 之 甚 ,禍 且 作
shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī
善 相 勸 ,德 皆 建 ,過 不 規, 道 兩 虧
fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo
凡 取 與 ,貴 分 曉 ,與 宜 多 ,取 宜 少
jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ
將 加 人, 先 問 己, 己 不 欲 ,即 速 已
ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng
恩 欲 報 ,怨 欲 忘,報 怨 短, 報 恩 長
dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān
待 婢 仆, 身 貴 端 ,雖 貴 端 ,慈 而 寬
shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán
勢 服 人 ,心 不 然 ,理 服 人 ,方 無 言
親仁


qīn rén
【親 仁】
tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī
同 是 人 ,類 不 齊 ,流 俗 眾 ,仁 者 希
guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi
果 仁 者 ,人 多 畏 ,言 不 諱 ,色 不 媚
néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo
能 親 仁, 無 限 好, 德 日 進 ,過 日 少
bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài
不 親 仁, 無 限 害 ,小 人 進 ,百 事 壞
余力學文


yú lì xué wén
【 余 力 學 文】
bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén
不 力 行, 但 學 文 ,長 浮 華 ,成 何 人
dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn
但 力 行, 不 學 文, 任 己 見, 昧 理 真
dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào
讀 書 法 ,有 三 到, 心 眼 口 ,信 皆 要
fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ
方 讀 此,勿 慕 彼 ,此 未 終 ,彼 勿 起
kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng
寬 為 限, 緊 用 功, 工 夫 到, 滯 塞 通
xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì
心 有 疑 ,隨 札 記, 就 人 問 ,求 確 義
fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng
房 室 清 ,墻 壁 凈 ,幾 案 潔 ,筆 硯 正
mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng
墨 磨 偏 ,心 不 端 ,字 不 敬 ,心 先 病
liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù
列 典 籍, 有 定 處 ,讀 看 畢 ,還 原 處
suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī
雖 有 急 ,卷 束 齊, 有 缺 壞 ,就 補 之
fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì
非 圣 書, 屏 勿 視, 敝 聰 明, 壞 心 志
wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì
勿 自 暴, 勿 自 棄, 圣 與 賢 ,可 馴 致[3]
著作注釋


總敘


1、弟子規 圣人訓 首孝弟(同'悌') 次謹信
【解說】弟子規,是圣人的教導。首要是孝敬爸爸媽媽、和睦兄弟姊妹,其次是謹言慎行、信守許諾。
2、博愛眾 而親仁 有余力 則學文
【解說】博愛大眾,挨近有仁德的人。學好自己的思維道德之后,有剩余精力,就應該多學多問。
入則孝


3、爸爸媽媽呼 應勿緩 爸爸媽媽命 行勿懶
【解說】假如爸爸媽媽呼喊自己,應該及時應對,不要成心拖延緩慢;假如爸爸媽媽交代自己去做作業,應該馬上動身去做,不要成心拖延或推辭偷懶。
4、爸爸媽媽教 須敬聽 爸爸媽媽責 須順承
【解說】爸爸媽媽教導自己的時分,情緒應該恭順,并細心聆聽爸爸媽媽的話;爸爸媽媽批判和責備自己的時分,不管自己認為爸爸媽媽批判的是對是錯,面臨爸爸媽媽的批判都應該情緒恭順,不要當面頂嘴。
5、冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定
【解說】冬季氣候寒冷,在爸爸媽媽睡覺之前,應該提前為爸爸媽媽溫暖被窩,夏天氣候酷熱,應該提前幫爸爸媽媽把床鋪扇涼;早晨起床后,應該先探望爸爸媽媽,向爸爸媽媽存候問好;到了晚上,應該伺候爸爸媽媽就寢后,再入眠。(此處引證古代"二十四孝"中的黃香的典故)
6、出必告 反必面 居有常 業無變
【解說】出門前,應該告知爸爸媽媽自己的去向,免得爸爸媽媽找不到自己,擔憂記掛;回到家,應該先當面見一下爸爸媽媽,報個安全;盡管子女有出息,爸爸媽媽會快樂,但是爸爸媽媽輩對子女最大的期望不是你多么有出息,而是你平安全安穩穩當當,終身沒有災秧。所以,寓居的地方盡量固定,不要常常搬家,謀生的作業也不要常常替換;
7、事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧
【解說】作業雖小,也不要私行作主和行動;私行行動形成差錯,讓爸爸媽媽擔憂,有失做子女的本分;
8、物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷
【解說】自己有什么東西,就算很小,也不要背著爸爸媽媽私藏。天下沒有不透風的墻,假如私藏東西,即便自己很謹慎,也免不了會有被爸爸媽媽發現的一天,那時爸爸媽媽會傷心;
9、親所好 力為具 親所惡 謹為去
【解說】爸爸媽媽喜愛的作業,應該盡力去做; 爸爸媽媽討厭的作業,應該小心翼翼不要去做(包含自己的壞習氣);
10、身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞
【解說】自己的身體遭到損傷,必定會引起爸爸媽媽憂慮。所以,應該盡量愛惜自己的身體,不要讓自己遭到不必要的損傷。自己的名聲德行受損,必定會令爸爸媽媽蒙羞受辱。所以,應該謹言慎行,不要讓自己的名聲和德行無端受損,更不要去做那種傷風敗俗,自污名聲,自賤德行的作業。
11、親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢
【解說】爸爸媽媽對咱們情緒慈祥的時分,孝敬爸爸媽媽恭順爸爸媽媽不是什么難事;爸爸媽媽對咱們情緒欠好,批判咱們,訴苦咱們,或許惡聲惡氣,討厭咱們,憎恨咱們,打罵咱們,甚至動刀動槍殺害咱們,還能對爸爸媽媽心存孝意,才是難能可貴。(當然,爸爸媽媽打自己,甚或要動刀動槍殺自己的時分,自己應該遠遠的躲開,跑掉,避免讓爸爸媽媽背上不慈殺女弒子的壞名聲。)
12、親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲
【解說】假如自己認為爸爸媽媽有差錯,應該努力勸導爸爸媽媽改過向善,避免爸爸媽媽鑄成更大的差錯,使爸爸媽媽陷于不義的境地;不過要留意辦法,勸導時應該和藹可親、情緒誠實,說話的時分應該口氣輕柔。
13、諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨
【解說】假如自己勸解的時分,爸爸媽媽聽不進去,不要強勸,應該等爸爸媽媽快樂的時分再奉勸,別跟爸爸媽媽頂嘴,徒惹爸爸媽媽氣憤,還達不到奉勸的效果;假如爸爸媽媽不聽勸,又哭又鬧,就暫時依從爸爸媽媽;假如把爸爸媽媽勸惱,氣憤責打自己,不要心生仇恨,更不要當面訴苦。
14、親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床
【解說】爸爸媽媽親生病時,要替爸爸媽媽先嘗藥的冷熱和安全;應該盡力晝夜伺候,一時不脫離爸爸媽媽床前;
15、喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕
【解說】爸爸媽媽逝世之后,守孝三年,常常追思、感念爸爸媽媽的養育之恩;日子起居,戒酒戒肉;
16、喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生
【解說】處理爸爸媽媽的兇事要符合禮節,不行鋪張浪費;祭奠爸爸媽媽要真心實意;對待逝世的爸爸媽媽,要像生前相同恭順。
出則弟


17、兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
【解說】兄長要和睦弟妹,弟妹要恭順兄長;兄弟姊妹能和睦相處,爸爸媽媽天然歡欣,孝道就在其中了;
18、財物輕 怨何生 言語忍 忿[fèn]自泯[mǐn]
【解說】輕財重義,仇恨就無從生起;言語上包容忍讓,忿怒天然消失;
19、或飲食 或坐走 長者先 幼者后
【解說】飲食用餐,就坐立行走;年長者優先,年幼者在后;
20、長呼人 即代叫 人不在 己即到
【解說】老一輩呼喊他人,應該當即代為傳喚和轉達;假如那個人不在,或許找不到那個人,應該及時奉告老一輩;
21、稱長輩 勿呼名 對長輩 勿見能
【解說】稱號尊者老一輩,不應該直呼其姓名;在尊者老一輩面前,應該謙虛有禮,見到尊者老一輩有所不能,協助可以,但不應該成心夸耀自己的才干,成心顯現自己比尊者老一輩強;
22、路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立
【解說】路上遇見老一輩,應恭順問好行禮;假如老一輩沒有說話,應退后恭順站立一旁,等候老一輩離去;
23、騎下馬 乘下車 過猶待 百步余
【解說】假如遇見老一輩時,自己是騎馬或搭車,應下馬或下車問好;等候長者脫離百步之遠,方可續行;
24、長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐
【解說】老一輩站著的時分,后輩不應該坐著。具體是老一輩坐下前,后輩不應該先坐;咱們都坐著的時分,老一輩站起來時,后輩也應該站起來;咱們都坐著的時分,又一個老一輩進來了,后輩也應該當即站起來,以示敬重。老一輩坐定今后,后輩應該等老一輩示意自己坐下時,才干夠坐;
25、長輩前 聲要低 低不聞 卻非宜
【解說】在長輩跟前與長輩說話,或許在長輩跟前與他人說話,應該低聲細氣,不應該咋咋呼呼;但聲響太低,交頭接耳,交頭接耳,長輩聽不清楚,也不合適;
26、進必趨 退必遲 問起對 視勿移
【解說】到長輩面前,應箭步向前;退回去時,稍慢一些才合禮節;老一輩問話時,應該站起來答復,并且應該注視聆聽,不應該左顧右盼;
27、事諸父 如事父 事諸兄 如事兄
【解說】對待父輩祖輩,如養父,姑父,姨父,叔父,舅父,岳父,祖父,外祖父,曾祖父,外曾祖父等等老一輩,應該如同對待自己的親生父親一般孝順恭順;對待兄輩,如堂兄,表兄,族兄等兄長,應該如同對待自己的同胞兄長相同和睦敬重。

28、朝起早 夜眠遲 老易至 惜此刻
【解說】早上應該早上,晚上不應該過早睡;由于人生易老,所以應該愛惜韶光;
29、晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手
【解說】早晨起床,必須洗臉梳妝、刷牙漱口;大小便回來,應該洗手;
30、冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切
【解說】穿戴儀容規整,扣好衣服扣子;襪子穿平坦,鞋帶應系緊;
31、置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢
【解說】放置衣服時,應該固定方位;衣物不要亂放亂扔,避免使家中臟亂差;
32、衣貴潔 不貴華 上循份 下稱家
【解說】服裝穿著重在規整,不在多么華麗;一方面應該考慮自己的身份位置,另一方面應該依據家庭實力力所能及;
33、對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則
【解說】對待飲食,不要挑挑揀揀,嫌這嫌那;飲食吃飽吃好就行,不要過火尋求美食,更不要過火尋求豪華;
34、年方少 勿喝酒 喝酒醉 最為丑
【解說】少年未成,不行喝酒;酒醉之態,最為丑陋;
35、步沉著 立端正 揖深圓 拜恭順
【解說】走路腳步沉著慎重,站立要端正;上門訪問他人時,拱手鞠躬,真摯恭順;
36、勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀
【解說】不要踩在門檻上,站立不要傾斜;坐的時分不行以伸出兩腿,腿不行抖動;
37、緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱
【解說】進出房間揭簾子、開關門的時分,應該動作輕緩,不要成心宣布動靜;拐彎的時分,應該繞大點圈,不要直楞楞的貼著墻角或許直角拐,這樣就不會撞到物品的棱角,以致受傷,也不會由于有人在拐角處突然呈現而撞在一起;
38、執虛器 如執盈 入虛室 如有人
【解說】拿空用具的時分,應該像拿著里邊裝滿東西的用具相同,端端正正,不要甩來甩去,否則會顯得很輕浮;進入無人的房間,也應該像進入有人的房間相同,不行以隨意;
39、事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略
【解說】干事的時分,即便再緊迫,也不要慌慌張張,由于忙中簡單出錯;不要害怕困難,也不要草率行事。
40、斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問
【解說】打斗、賭博、色情等不良場所,絕對不要挨近;對邪僻怪事,不要好奇過問;
41、將入門 問孰存 將上堂 聲必揚
【解說】即將入門之前,應先問:"有人在嗎?"進入客廳之前,應先提高聲響,讓屋里的人知道有人來了;
42、人問誰 對以名 吾與我 不清楚
【解說】屋里的人問:"是誰呀?",應該答復姓名;若答復:"是我",讓人無法分辨是誰;
43、用人物 須明求 倘不問 即為偷
【解說】想用他人的物品,應該明理解白向人請求、以征得贊同;假如沒有詢問主人志愿,或許問了卻沒有征得主人贊同,而私行取用,那便是偷竊行為;
44、借人物 及時還 后有急 借不難
【解說】借人物品,應該及時歸還;今后若有急用,再借不難;

45、凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉
【解說】開口說話,誠信為先;詐騙和胡說八道,不行運用;
46、話說多 不如少 惟其是 勿佞巧
【解說】話多不如話少;說話事實求是,不要妄言取巧;
47、奸巧語 穢污詞 販子氣 切戒之
【解說】不要講奸邪取巧的話語、下流骯臟的詞語;勢利販子之氣,千萬都要戒之;
48、見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳
【解說】沒有得知真相之前,不要輕易發表意見;不知道真相的傳言,不行輕信而再次傳播;
49、事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯
【解說】對不合理的要求,自己做不到的作業,不要輕易答應許諾;假如輕易答應,就會使自己進退兩難;
50、凡道字 重且舒 勿急疾 勿含糊
【解說】說話時吐字清楚,語速緩慢;說話不要太快、吐字含糊不清;
51、彼說長 此說短 不關己 莫閑管
【解說】不要當面說他人的利益,背面說他人的短處;不關自己的是非,不要無事生非;
52、見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋
【解說】看見他人的善舉,要當即學習看齊;縱然才干相差很遠,也要努力去做,逐漸趕上;
53、見人惡 即內省 有則改 無加警
【解說】看見他人的缺陷或不良行為,要檢討自己;有則改之,無則加以警惕;
54、唯德學 唯才藝 不如人 當自礪
【解說】只要品德學識才干技藝不如他人,應當自我激勵,自我磨煉,自我提高;
55、若衣服 若飲食 不如人 勿生戚
【解說】假如是穿著飲食不如他人,不要攀比憂慮;
56、聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻
【解說】 假如聽到他人的批判就氣憤,聽到他人的稱譽就歡欣,壞朋友就會來找你,良朋益友就會離你而去;
57、聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親
【解說】聽到他人稱譽自己,只怕過譽;聽到他人批判自己,欣然接受,良師益友就會逐漸和你挨近;
58、無心非 名為錯 有心非 名為惡
【解說】不是存心成心做錯的 ,稱為差錯;若是知法犯法的,便是罪惡。
59、過能改 歸于無 倘粉飾 增一辜
【解說】 知錯改過,差錯就會消失;假如粉飾差錯,便是錯上加錯;
博愛眾


60、但凡人 皆須愛 天同覆 地同載
【解說】 但凡人類,皆須相親相愛;由于同頂一片天,同住地球上;
61、行高者 名自高 人所重 非貌高
【解說】德行高尚者,名聲天然崇高;人們心里真實敬重的是德行,而不是那些表面上權勢高,位置高的人;
62、才大者 望自負 人所服 非言大
【解說】大德大才者,威望天然巨大;人們心里真實服氣的德才,而不是那些嘴上談論的大官,大人物,大財商;
63、己有能 勿自私 人所能 勿輕訾
【解說】自己有才干,不要自私自利,要協助他人;他人有才干,不要妒忌,應當賞識學習;
64、勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新
【解說】不要獻媚巴結富有的人,也不要在窮人面前驕恣自負;不要喜新厭舊;
65、人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾
【解說】他人正在繁忙,不要去打擾;他人心情欠好,不要用蜚短流長去打擾;
66、人有短 切莫揭 人有私 切莫說
【解說】他人的短處,切記不要去揭短;他人的隱私,切記不要去宣傳;
67、道人善 便是善 人知之 愈思勉
【解說】贊許他人的善行便是行善;他人聽到你的稱譽,就會愈加勉勵行善;
68、揚人惡 便是惡 疾之甚 禍且作
【解說】宣傳他人的惡行,便是在做惡事;對他人過火指責批判,會給自己招來災害;
69、善相勸 德皆建 過不規 道兩虧
【解說】互相勸善,德才共修;有錯不能互相奉勸,兩個人的品德都會虧欠。
70、凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少
【解說】取得或給予財物,貴在清楚,該取則取,該予則予;給予宜多,取得宜少;
71、將加人 先問己 己不欲 即速已
【解說】要求他人做的作業,先檢討問自己愿不愿意做,自己不愿意做的作業,應馬上中止要求,不要強求他人去做;
72、恩欲報 怨欲忘 報怨短 報答長
【解說】欲報答他人的恩情,就要忘記對他人的仇恨;應該短期訴苦、長時刻報答;
73、待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬
【解說】對待婢女和仆人,自己要品行端正、以身作則;盡管品行端正很重要,但是仁慈寬厚更可貴;
74、勢服人 心否則 理服人 方無言
【解說】仗勢強逼他人服從,對方不免口服心不服;以理服人,他人才會心悅誠服。
親仁


75、同是人 類不齊 流俗眾 仁者稀
【解說】同樣是人,善惡正邪,心智高低,良莠不齊;流于世俗的人眾多,仁義博愛的人稀少;
76、果仁者 人多畏 言不諱 色不媚
【解說】假如有一位仁德的人呈現,咱們天然敬畏他;他直抒己見,不會察色獻媚;
77、能親仁 無限好 德日進 過日少
【解說】可以挨近有仁德的人,向他學習,是無限好的作業;他會使咱們的德行與日俱增,差錯逐日削減;
78、不親仁 無限害 小人進 百事壞
【解說】不愿挨近仁義君子,就會有無窮的禍害;奸邪小人就會趁虛而入,影響咱們,導致整個人生的失敗。
余力學文


79、不力行 但學文 長浮華 成何人
【解說】不能事必躬親入則孝、出則弟、謹而信、博愛眾、而親仁,縱有常識,也只是增長自己虛有其表的習氣,變成一個不切實際的人;
80、但力行 不學文 任己見 昧理真
【解說】只是事必躬親,不愿讀書學習,就簡單依著自己的偏見干事,也會看不到真理;
81、讀書法 有三到 心眼口 信皆要
【解說】讀書的辦法有三到:眼到、口到、心到,三者缺一不行;
82、方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起
【解說】做學識要專注,不能一門學識沒搞懂,又想搞其他學識;
83、寬為限 緊用功 功夫到 滯塞通
【解說】讀書計劃要有寬限,用功要趕忙;用功到了,學識就通了;
84、心有疑 隨札記 就人問 求確義
【解說】不理解的問題,記下筆記,就向良師益友討教,求的正確答案;
85、房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正
【解說】房間規整,墻壁干凈,書桌清潔,筆墨規整;
86、墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
【解說】墨磨偏了,心思不正,寫字就不工整,心緒就欠好了。
87、列典籍 有定處 讀看畢 還原處
【解說】書架取書,讀完之后,放歸原處;
88、雖有急 卷束齊 有殘缺 就補之
【解說】雖有急事,也要把書本收好再脫離,有殘缺就要修補;
89、非圣書 屏勿視 蔽聰明 壞心志
【解說】不良書刊,摒棄不看,避免遮蓋智慧和壞了心志。
90、勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致
【解說】遇到挫折,不要妄自菲薄,經過事必躬親圣賢的訓誡,就可以到達圣賢的境地。[3]
創造布景


康熙年間,控制階級出于長久控制的目的,主動尋求對傳統優異思維文明的認同。包含崇文尊孔,發起修讀四書五經,尊孔子為"大成至圣文宣先師";大修孔廟,春秋祭孔、宣諭以孔子儒教為立國之本。《弟子規》原名《訓蒙文》,是清朝康熙年間的秀才李毓秀所作。《弟子規》是其時皇權、神權下的產物,滿族人以幾十萬人控制億萬漢族人,控制者需要順民、傀儡、奴隸。1670年,依據儒學核心制定和頒發"圣諭"十六條,作為人們的思維原則和行為標準:敦孝悌以重人倫;篤宗族以昭雍睦;和鄉黨以息爭訟;重農桑以足衣食;尚節省以惜財用;隆校園以端士習;黜異端以崇正學;講法令以儆愚頑;明禮讓以厚風俗;務本業以定民志;訓子弟以禁非為;息誣告以全良善;戒匿匪避免牽連;完賦稅以省催科;聯保甲以弭盜賊;解仇忿以重生命。另外,康熙十二年的推薦山林隱逸、十六年開設明史館、十七年的推薦博學鴻詞,收羅名士,弘揚儒學。這些舉措都促進了儒家的發展。《弟子規》正是在這種文學氛圍下,寫作而成的。其原名《訓蒙文》,原作者李毓秀是清朝康熙年間的一個秀才。他以《論語》"學而篇"中"弟子入則孝,出則弟,謹而信,博愛眾,而親仁,行有余力,則以學文"為中心,列述了弟子在家、出外、待人、接物與學習上應當遵循的守則標準。后來賈存仁將其修訂改編并改名為《弟子規》。[1]
后世影響


教育意義


此書以淺近淺顯的文字、三字韻的形式闡述了學習的重要、做人的道理以及待人接物的禮貌常識等等。《弟子規》總敘中說:"弟子規,圣人訓:首孝弟,次謹信,博愛眾,而親仁,有余力,則學文。"這里邊有七個科目,即孝,弟,謹,信,愛眾,親仁,學文,前六項歸于德育涵養,后一項,即學文,歸于智育涵養。《弟子規》清晰強調了做人的各項原則,首要教育咱們孝順爸爸媽媽、恭順兄長,繼而教育咱們把對父兄的孝敬擴大到社會,"事諸父,如事父;事諸兄,如事兄",進而教育咱們博愛眾,"但凡人,皆須愛",通篇講的是愛心。爸爸媽媽對子女傾注了忘我的愛,子女應該以忘我的愛報答爸爸媽媽。這是天經地義的。
2014年9月6日,海南省首開傳統文明改造犯人的先河,服刑人員每日誦讀和領會《弟子規》、《了凡四訓》、《太上感應篇》,"學一句,做一句",耳濡目染學會為人。中國司法部肯定海南經驗,將海南司法廳編著的《中華傳統美德教育教材》歸入服刑人員教育統編教材全國發行。[2]
文史影響


《弟子規》也是學習中國文史常識的重要途徑之一。《弟子規》三字一句,易學易記,文中交叉了相關文史常識、成語典故。《弟子規》所講的道理,從入則孝、出則弟、謹而信、博愛眾、親仁及余力學文著手敘述了古代許多的典故。[3]
作者簡介


李毓秀(1647-1729),字子潛,號采三。山西省新絳縣龍興鎮周莊村人,生于清代順治年間,卒于雍正年間,享年83歲。清初著名學者、教育家。李毓秀的人生經歷平實,性情溫和曠達,因此缺少傳奇故事。史料記載,在年青的時分,李毓秀師從同鄉學者黨冰壑,游學近二十年。科舉不中后,就拋棄了仕進之途,終身為秀才,致力于治學。精研《大學》《中庸》,興辦敦復齋講學。來聽課的人許多,門外滿是足跡。和平縣御史王奐曾多次向他討教,十分佩服他的才學,被人尊稱為李夫子。平生只考中秀才,主要活動是教學。依據傳統對童蒙的要求,也結合他自己的教學實踐,寫成了《訓蒙文》,后來經過賈存仁修訂,改名《弟子規》。他的著作還有《四書正偽》、《四書字類釋義》、《學庸創造》、《讀大學偶記》、《宋孺夫文約》、《水仙百詠》等,分別藏于山西省圖書館和北京大學圖書館。
著作鑒賞


稱號由來


"弟子"即學生、子弟之義,人人都為人子女,人人都為人弟子,所以,"弟子"涉及到所有的人,"弟子"不是指小孩,圣賢人的學生都叫弟子。 "規"便是做人的道理,行為的標準;"規"也是會意字,左邊一個"夫",右邊一個"見",叫大丈夫的見地。當然大丈夫的見地一定是隨順圣賢教導,也便是人生的真理,來干事、來處事待人。《弟子規》咱們來學才干把孩子教好,"教兒教女先教己",要把兒女教好,首要要提高自己,自己先學好,這樣才干夠當好身教的作業。[4]
董遇巧用三余
(有余力則學文)
時刻:三國時期。魏國有一個人叫董遇。自幼日子貧苦,整天為了日子而奔走。但是他只要一有空閑時刻,就坐下來讀書學習,所以常識很淵博,人們很佩服他。名聲也越來越大。附近的人紛繁前來求教,并問他是怎么學習的。董遇告知他們說:冬者,歲之余;夜者,日之余;陰雨者,時之余。學習要使用三余,也便是三種空余時刻:冬季是一年之余,晚上是一天之余,雨天是素日之余。人們聽了,恍然大悟。本來便是要經過一切可以使用的時刻來讀書學習,以提高自己的水平。
孟母斷機


(爸爸媽媽教須敬聽)
孟子是古代儒家代表之一,著有《孟子》七篇(孟子者七篇止--三字經)。孟子小的時分,并不太愛惜學習的時機,有一天讀書厭倦了,就跑出學堂去玩。后來孟子的母親知道了,就在織布的時分,突然很氣憤的姿態把織布的梭子折斷,扔在地上。孟子很奇怪,就問母親為什么氣憤。母親說:"織布要一寸一寸地織,才干織成。但是假如把梭子折斷了,不去織它,還能織成一匹布嗎?你的學業也相同啊,你還沒有學成就厭倦了,怎么可以成為有用的人呢!"孟子聽了,理解了做學識的道理,從此奮發學習,總算成為一代大師。
黃香溫席


(冬則溫夏則凊)
曩昔漢朝的時分,有一個叫黃香的孩子,是江夏人。他九歲時,就已經懂得了伺候爸爸媽媽的道理.每次當炎炎夏日到來的時分,就給爸爸媽媽的蚊帳扇風,讓枕頭和席子清涼直爽,把吸人血的小蟲和蚊子扇開,讓爸爸媽媽好好睡;到了寒冷的冬季,就用自己的身體讓爸爸媽媽的被子變得溫暖,讓爸爸媽媽睡得溫暖.所以黃香的業績撒播到了京城,聲稱"天下無雙,江夏黃香"。
鹿乳奉親


(親所好力為具)
郯子,春秋時郯國國君。古代的一位大孝子,爸爸媽媽年歲大了,都患眼疾,很想吃鹿乳。郯子傳聞鹿乳可以治好雙親的眼疾,便披著鹿皮,去深山想盡辦法混入鹿群之中,總算有一天,他得到鹿乳,帶回家讓爸爸媽媽喝了。在取得鹿乳的過程中,有一次,一個獵人誤認披著鹿皮的郯子是鹿,正要射他,郯子趕忙大叫,并將實情相告,獵人被他的孝心感動,護送郯子出山,并且將這件事告知了咱們。從此國君鹿乳奉親的孝順故事也成了千古佳話撒播至今。解:家里有好吃的不能只想到自己的滿意,更應該考慮到老一輩。生果或菜肴也都要和老一輩一起分享,不能吃"獨食"。(推而廣之:親所惡謹為去)爸爸媽媽親不喜愛的東西,或許咱們本身而欠好的習氣,都要把它去除掉。
臥冰求鯉
(親愛我孝何難,親憎我孝方賢)
晉朝人王祥,幼年時母親就逝世了。父親又娶了繼母,繼母朱氏不喜愛王祥。常常在父親面前說他的壞話,一朝一夕,連父親也不喜愛他了。盡管失去了爸爸媽媽的慈祥,但是王祥仍然很孝敬自己的爸爸媽媽。有一年冬季,繼母病了,想吃新鮮的鯉魚。其時天寒冰凍,河面都結冰了,一般漁民都已經不出去捕魚了。王祥為了捉到活魚,居然脫掉衣服臥在冰上,希望能用體溫化開河面的冰今后再捕魚。(神話色彩的情節是)這時分冰遽然自行融解裂開一條縫,從里邊躍出兩只鯉魚,所以拿回去供母。王祥的孝行感動了繼母,今后繼母對他也就格外關心起來了。一家人的日子漸漸融洽調和起來。原文翻譯:晉朝的王祥,早年喪母,繼母朱氏并不慈祥,常在其父面前數說王祥的是非,因此失去父親之心愛。繼母朱氏時常想吃鯉魚,但因天寒河水冰凍,無法捕捉,王祥便赤身臥于冰上禱告,遽然間冰裂,從裂縫處躍出兩尾鯉魚,王祥喜極,持歸供奉繼母。
子騫諫父


(親有過諫使更,親憎我孝方賢)
周朝時分,有個孝子,叫做閔子騫。他是孔子的學生。生他的母親,早已過世了,他的父親娶了一個繼配,生了兩個兒子。那個后母很討厭閔損,冬季的時分,給自己親生的兩個兒子,做了棉絮做的衣裳,給閔損穿的衣裳卻是只裝著蘆花的。有一天,他的父親叫閔子騫推車子出外。但是由于衣裳單薄,身體寒冷,一個不小心,不覺失掉了車上駕馬引軸的皮帶子。他的父親起初認為兒子太粗心很氣憤,就用鞭子打他。鞭子把衣服抽破了,顯露滿是不保暖的蘆花,才知道大兒子是穿了蘆花的緣故。回家后,再摸摸另外兩個孩子的衣服,卻是溫暖的棉花。父親的心里理解了,是后母虐待了閔子騫,一氣之下,就要趕開后母。這時閔子騫跪下來乞求父親,說:"母在一子單,母去三寒。"母親在家,只要孩兒一人受凍,假如母親走了,家里就有三個孩子要受寒。這兩句話感動了父親,留下了后母,也使后母知道檢討改過,而變成了慈母。閔子騫的孝行是發自天分的,不管爸爸媽媽對他是心愛或是憎惡,他一直都是用心盡孝的,安頓了一家人的心,讓一家人世間各安其分,因此保全了一個接近破碎的家庭。所以孔子在教學時,還特別稱譽閔子騫說:"真是難能可貴的孝子啊!"解: 父慈子孝,不一定讓咱們的家殷實有錢,不一定有花園別墅可以住,但是"孝行"卻可以樹立天然調和的秩序,讓咱們活在安和樂利的環境中!家假如是一個人的堡壘,孝便是堡壘的基石,多一份孝心,家就多一份保障,讓咱們用孝行,把家建成銅墻鐵壁的堡壘!
親嘗湯劑


(親有疾藥先嘗,晝夜侍不離床)
漢文帝劉恒是漢高祖的第三個兒子,他是薄太后所生。漢文帝以仁孝聞于天下,服侍母親從不懈怠。母親生病躺在床上三年,他常常晚上不睡覺,在床前照看母親,母親所服的湯劑,他親口嘗往后才定心讓母親服用。他在位24年,重德治,興禮儀,留意發展農業,使西漢社會穩定,人丁興旺,經濟得到康復和發展。
為兄之道之和睦


(兄道友弟道恭,兄弟睦孝在中)
南朝宋時宰相徐湛之小時分和弟弟徐淳之一起搭車外出,但是搭車時駕車的牛突然奔跑過來,車子壞在了路上,周圍的人見后紛繁趕來搭救他們,徐湛之讓搭救他們的人先把弟弟抱下車,然后才是他,眾人紛繁贊賞他盡管小卻很有見識。(《宋書卷七十一列傳第三十一》徐湛之,年數歲,與弟淳之共車行,牛奔車壞,左右馳來赴之。湛之先令取弟,眾咸嘆其幼而有識。)[5]


本文地址:http://www.lucyssportsbar.com/etdw/623.html
版權聲明:本文為原創文章,版權歸 imcoffeir 所有,歡迎分享本文,轉載請保留出處!

 發表評論


表情

還沒有留言,還不快點搶沙發?